รายงานตัวชี้วัด "รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน (2550-2564)"